Edit: Anastasia Eleftheriou
Images: Giorgos Koutsaliaris